Πλεονεκτήματα

  Το υγραέριο παρουσιάζει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα έναντι των υγρών καυσίμων τα οποία κυρίως καλείται να υποκαταστήσει. Ως σημαντικότερα δε συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου αναφέρονται τα εξής:

  • Μεγαλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση του υγραερίου έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, από την οποία προκύπτει βέβαια οικονομικό όφελος που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόστους του καυσίμου στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους μιας δραστηριότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ενεργειακή σχέση του υγραερίου με τα άλλα υγρά καύσιμα.

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

11.000 Kcal/Kg 95% 10.450 Kcal/Kg
ΒΟΥΤΑΝΙΟ 10.900 Kcal/Kg 95% 10.355 Kcal/Kg
ΜΙΓΜΑ 10.920 Kcal/Kg 95% 10.374 Kcal/Kg
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 8.200 Kcal/Lt 80% 6.560 Kcal/Lt
ΜΑΖΟΥΤ 1500 9.350 Kcal/Kg 80% 7.480 Kcal/Kg
ΜΑΖΟΥΤ 3500 9.250 Kcal/Kg 80% 7.400 Kcal/Kg

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
1 Kg υγραερίου 1,60 Lt πετρελαίου
1,39 Kg μαζούτ 1500
1,40 Kg μαζούτ 3500

Οι λόγοι που οδηγούν στην παραπάνω αυξημένη ενεργειακή απόδοση του υγραερίου και στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση του είναι οι εξής :
  • Η υψηλή θερμογόνος δύναμή, κατά 50% μεγαλύτερη αυτής του πετρελαίου.
  • Η έλλειψη θείου από το υγραέριο και συνεπώς η μη ύπαρξη οξειδίων του θείου στα καυσαέρια επιτρέπει τη χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας χωρίς τον κίνδυνο διαβρώσεων.

 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003