Χαμηλό κόστος - διαχείρισης καυσίμου
Με τη χρήση του υγραερίου ελαχιστοποιείται το κόστος προθέρμανσης του καυσίμου και αυτό της άντλησης και του διασκορπισμού του (εκνέφωσης).

Συγκεκριμένα, το μαζούτ για την εύκολη τροφοδοσία του στον καυστήρα απαιτεί σημαντική κατανάλωση θερμότητας σε τρία στάδια προθέρμανσης (με ατμό ή ηλεκτρικές αντιστάσεις):

- Στη δεξαμενή αποθήκευσης
- Πριν την άντληση
- Πριν την καύση


Επίσης, για την αποδοτική καύση του μαζούτ απαιτείται η εκνέφωσή του, η οποία γίνεται μηχανικά και υποβοηθείται από συμπιεσμένο αέρα ή ατμό, με σημαντική κατανάλωση των τελευταίων.

Αντίθετα για το υγραέριο, στις περιπτώσεις μεγάλων καταναλώσεων, αρκεί πολύ μικρή ποσότητα θερμότητας για την εξαέρωση της απαιτούμενης ποσότητας του καυσίμου.

Χαμηλό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού
Κατά την καύση των υγρών καυσίμων, όπως π.χ. του μαζούτ, δημιουργούνται αποθέσεις στους καυστήρες, στις επιφάνειες εναλλαγής θερμότητας και στην καπνοδόχο, που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη καθαρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού προκειμένου να μη μειώνεται ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης των εγκαταστάσεων. Κατά την καύση του υγραερίου τα παραγόμενα καυσαέρια είναι πολύ καθαρά και το κόστος της απαιτούμενης συντήρησης του εξοπλισμού είναι αμελητέο.

Άμεση πρόσδοση θερμότητας
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παραγωγικών θερμικών διεργασιών όπου γίνεται άμεση χρήση πυρός (με απ' ευθείας επαφή με το προϊόν). Εκεί το υγραέριο, λόγω της καθαρότητας των καυσαερίων του και της ευκολίας χειρισμού και ελέγχου, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και στην αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδας.

Η αποθήκευση του υγραερίου γίνεται σε κατάλληλα δοχεία (δεξαμενές φιάλες) είτε υπό μέση πίεση στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος είτε υπό χαμηλότερη πίεση σε κατώτερη, όμως, θερμοκρασία. Είναι μάλιστα δυνατή η υγροποίηση και αποθήκευση του υγραερίου και υπό ατμοσφαιρική πίεση αλλά σε επαρκώς χαμηλή θερμοκρασία.

Στην αέρια φάση, το υγραέριο έχει χαρακτηριστικά που μοιάζουν με αυτά του φυσικού αερίου. Στην υγρή φάση μοιάζει με τη βενζίνη, ως προς τον τρόπο της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της μέτρησης, με τη βασική διαφορά όμως ότι για να διατηρηθεί το υγραέριο σε υγρή κατάσταση πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση. Στη συνήθη πάντως χρήση το δοχείο που περιέχει το υγραέριο, δηλαδή η φιάλη ή η δεξαμενή, περιέχει και αέριο.

Το ειδικό βάρος του υγρού υγραερίου είναι περίπου το μισό από αυτό του νερού, ενώ οι ατμοί (αέρια φάση) του υγραερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα και γι' αυτό, σε ελεύθερη κατάσταση, 'ρέουν' στο έδαφος και στις αποχετεύσεις, συσσωρευόμενοι στα χαμηλότερα σημεία.

Το υγραέριο, όπως εξ΄ άλλου και τα λοιπά καύσιμα, καίγεται στην αέρια φάση, σε θερμοκρασίες υψηλότερες του σημείου ανάφλεξης (flash point), δηλαδή της θερμοκρασίας εκείνης στην οποία πρέπει να φθάσει το καύσιμο για να εξατμισθεί αρκετή ποσότητα και να υπάρξει έναυση με την παρουσία κάποιας φλόγας. Στη θερμοκρασία δε του περιβάλλοντος, η οποία είναι υψηλότερη του σημείου ανάφλεξης, εξαεριώνεται επαρκής ποσότητα υγραερίου για την αρχική τροφοδότηση της φλόγας, ενώ με τη θερμότητα από την καύση παράγεται πρόσθετο αέριο ή ατμός από το υγρό καύσιμο.

Πέραν της κατάλληλης θερμοκρασίας, βασική προϋπόθεση για την καύση του υγραερίου είναι η ύπαρξη οξυγόνου, σε τέτοια ποσότητα ώστε η κατ' όγκον αναλογία αέριας φάσης υγραερίου προς ατμοσφαιρικό αέρα να είναι μεταξύ 2% και 10% περίπου. Όταν το μίγμα υγραερίου και αέρα είναι εκτός της περιοχής αυτής, τότε είναι ή πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο για να αναφλεγεί.

Όταν, βέβαια, η ανάφλεξη του παραπάνω μίγματος γίνεται σε περιορισμένο χώρο αυτή παρουσιάζει χαρακτηριστικά έκρηξης λόγω της ταχύτατης έκλυσης θερμικής ενέργειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την απότομη διαστολή του αέρα και των αερίων. Μικρή δε σχετικά ποσότητα υγρού υγραερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο όγκο αέριας φάσης και, συνεπώς, μεγάλο όγκο αναφλέξιμου μίγματος.

Για τον έλεγχο ύπαρξης υγραερίου στον αέρα και μάλιστα σε αναφλέξιμη αναλογία χρησιμοποιούνται κατάλληλα όργανα ανίχνευσης. Επίσης, στο υγραέριο προσδίδεται οσμή, πριν διατεθεί στην κατανάλωση, με την προσθήκη οσμογόνου ουσίας, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση του αερίου, μέσω της όσφρησης, σε συγκεντρώσεις μικρότερες από το 1/5 του κάτω ορίου αναφλεξιμότητας (δηλαδή περίπου 0,4% κατ' όγκο αέρια φάση/αέρα).

Τα κυριότερα είδη υγραερίου είναι το προπάνιο, το βουτάνιο και το μίγμα τους (περίπου 20% προπάνιο και 80% βουτάνιο, στην ελληνική αγορά).
Το υγραέριο παρουσιάζει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα έναντι των υγρών καυσίμων τα οποία κυρίως καλείται να υποκαταστήσει. Ως σημαντικότερα δε συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου αναφέρονται τα εξής:

Μεγαλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης
Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση του υγραερίου έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, από την οποία προκύπτει βέβαια οικονομικό όφελος που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόστους του καυσίμου στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους μιας δραστηριότητας.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον

Το υγραέριο είναι σαφώς φιλικότερο προς το περιβάλλον από τα υγρά καύσιμα.

<< Προηγούμενη
 
 
 
 
  LEON GAS S.A TEL: 210 6833010, FAX: 210 6833099  
Δημιουργία & Φιλοξενία ΜΕΤRO 2003